Termes i condicions d’ús de la pàgina

1. OBJECTE

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web https://www.soundworks.es (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de SOUNDWORKS PRO, S.L.

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (d’ara endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.

1.3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.


2. PROPIETAT DEL LLOC

2.1. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i altra legislació aplicable l’informem que aquest lloc web https://www.soundworks.es és propietat de l’entitat amb denominació social SOUNDWORKS PRO, S.L.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Calandries 10 Sarrià 08034, Barcelona.

2.3. Pot contactar amb www.soundworks.es en el número de telèfon +34 936 675 798 o en l’adreça de correu electrònic info@soundworks.es

2.4. Tret que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb SOUNDWORKS PRO, S.L. es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l’adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’Usuari via correu electrònic, en l’adreça que obri en la seva poder o li sigui facilitada sobre aquest tema.

3. FUNCIONAMENT DEL LLOC

3.1. SOUNDWORKS PRO, S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. SOUNDWORKS PRO, S.L. no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.

3.3. Així mateix SOUNDWORKS PRO, S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per a realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. SOUNDWORKS PRO, S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’una altra mena de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De mode excepcional podran usar el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. COMPORTAMENT DELS USUARIS. PROHIBICIONS

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per SOUNDWORKS PRO, S.L. serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’un mode diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable enfront de SOUNDWORKS PRO, S.L.” i a tercers per l’incompliment de l’aquí establert.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap mena de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

5. ZONES PROTEGIDES DEL LLOC WEB

5.1. Per a l’accés als serveis de SOUNDWORKS PRO, S.L. no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d’ara endavant “els materials”) són propietat de SOUNDWORKS PRO, S.L. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap mena de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de SOUNDWORKS PRO, S.L. copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de SOUNDWORKS PRO, S.L. per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través d’aquests.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIA I RESPONSABILITATS

7.1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que SOUNDWORKS PRO, S.L. atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. SOUNDWORKS PRO, S.L. no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a un fi determinat.

7.2. SOUNDWORKS PRO, S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

7.3. SOUNDWORKS PRO, S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que SOUNDWORKS PRO, S.L. realitza tot esforç raonable per a garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, SOUNDWORKS PRO, S.L. no garanteix les mateixes, perquè poden veure’s interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari a conseqüència de la citada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

8.1. SOUNDWORKS PRO, S.L. no es responsabilitzarà en cap forma de qualsevol mal directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

8.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per SOUNDWORKS PRO, S.L., en aquests casos SOUNDWORKS PRO, S.L. no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

8.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a SOUNDWORKS PRO, S.L. de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l’usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

8.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o pèrdua de dades causades als seus sistemes informàtics.

8.5. SOUNDWORKS PRO, S.L. ha posat tots els mitjans raonables per a assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

9. DRET D’EXCLUSIÓ I NUL·LITAT PARCIAL

9.1. SOUNDWORKS PRO, S.L. es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte d’aquest.

9.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que continuaran tenint plena vigència.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

10.1 Aquest lloc està situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, SOUNDWORKS PRO, S.L. i l’usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

10.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que el fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

11. DURADA I REVISIÓ

11.1. Malgrat que la relació jurídica entre SOUNDWORKS PRO, S.L. i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en el qual la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre totes dues parts de caràcter igualment indefinit.

12.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa SOUNDWORKS PRO, S.L. està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de mode unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

12.3. SOUNDWORKS PRO, S.L. es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.